Handel och besöksnäring är en motor för en attraktiv stad och region

Utvecklingen och tillväxten inom den stads- och regionutveckling har under de senaste decennierna varit stor och omvälvande.

ZÖK´s Affärsidé att vara bäst i Norden då det gäller att utveckla handel och andra besöksnäringar i stad och region
Vilka kompetenser och uppdrag är det då vi verkar inom?
Vi har inom handel. Stadskärnor och köpcentra -

- en lång och bred erfarenhet av utveckling och processer
- en bred och djup kompetens inom området
- en stark förankring i teori och praktik
- ett starkt nätverk inom området och med företrädare för närliggande viktiga områden, t ex turism och regional utveckling

Genom en långvarig verksamhet inom utvecklingsprojekt i region, stad, köpcentrum och butik har vi haft möjlighet att utvecklas i takt med marknaden. Vi har även en nära kontakt med universitet och högskola genom att sedan lång tid varit del av svensk forskning och högre utbildning. Vi har även god och lång erfarenhet av fastighetsekonomi och projektledning.
Några nyckelord för verksamheten:

Uthållig handelsplats - en stad/kommun med en attraktiv blandning av olika utbud såväl handel som kultur/nöje.

Förankring - Att utgå utifrån en stark tradition vad avser attraktiv stadsutveckling. Denna tradition skall fortsätta och stärkas genom en betydande insats inom projektet för att erhålla en stark accept för den process som skapar den slagkraftiga visionen. Workshops, presentationer och samverkan är viktiga ingredienser för att nå målet.

Shoppingturism - Kommunens egenskaper av att vara en stark turismdragare. En utveckling som stärker turism och därigenom shoppingturismens bidrag till handel och övrig näring. Det är därför naturligt att turismens roll för näringsliv och handel ingår i ett utvecklingsarbete.

Kunskapsinhämtning - Den starkaste platskunskapen finner vi bland besökare, verksamhetsidkare och lokala intressenter i kommunen/regionens olika handelsplatser. Alla regioner, kommuner och platser är unika och skall utifrån denna egenskap utvecklas för framtiden. Lyckas vi tillsammans utveckla en kommun till en plats där invånare, verkande och besökande trivs så finns förutsättningar för framgång och stärkt näringsliv. Det är naturligt att i utvecklingsarbetet ta ett tydligt avstamp i tidigare genomförda studie/utredningar samt löpande komplettera denna kunskap med andra studier inom området.